Seuran säännöt

Kemin Palloseura ry.

SÄÄNNÖT13.12.2006

1 §Maaliskuun 10. päivänä 1932 perustetun yhdistyksennimi on Kemin Palloseura ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi. Yhdistyksen kotipaikka on Kemi.

2 §Seuran tarkoituksena on tarjota alueen nuorille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa laadukkaassa ja innostavassa ohjauksessa. Teknisten, taktisten ja fyysisten ominaisuuksien ohella kiinnitetään eritystä huomiota kasvatuksellisiin tavoitteisiin. Seura voi ottaa ohjelmaansa myös muita palloilumuotoja.

3 §Seura osallistuu eri ikäluokkien joukkueilla piirin tai Suomen Palloliiton järjestämään sarjatoimintaan ja alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin jalkapalloturnauksiin. Seura voi myös itse järjestää em. turnauksia.

Toimintansa rahoittamiseksi seura voi järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia, harjoittaa liiketoimintaa ja toimeenpanna arpajaisia ja muita rahankeräyksiä. Seura voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja arvopapereita ja kustantaa erilaisia julkaisuja.

Seura voi olla jäsenenä urheilutoimintaa edistävissä järjestöissä, säätiöissä ja yhdistyksissä sekä olla osakkaana em. mainitun kaltaisissa osakeyhtiöissä.

4 §Seuran virallisena kielenä on suomi.

5 §Seuran jäseneksi pääsee jokainen johtokunnan hyväksymä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran, Suomen Palloliiton ja mahdollisten muiden sellaisten liitojen sääntöjä ja päätöksiä, joissa seura on jäsenenä.

Seuran jäsenet ovat joko

1)toimivia jäseniä

2)juniorijäseniä (alle 18-vuotiaat)

3)kannatusjäseniä (yksityishenkilöiden lisäksi kannatusjäsenenä voi olla esim. yhdistys tai yritys)

4)ainaisjäseniä

Vuosikokous vahvistaa edellä mainittujen jäsenten vuosittaiset jäsenmaksut. Seuran ainaisjäseneksi tullaan maksamalla ainaisjäsenen jäsenmaksu.

Seura voi kutsua vuosikokouksessaan kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla tukeneet ja edistäneet seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua ainoastaan yksi elossa oleva henkilö kerrallaan. Hänellä on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Seuran jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä.

Jäsenetujen saamiseksi seuran jäsenten tulee esittää seuran jäsenkortti.

6 §Jäsen voi erota seuran jäsenyydestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai johtokunnan puheenjohtajalle, tai tekemällä eroamisesta suullisen ilmoituksen seurakokouksessa. Tällöin ilmoitus on merkittävä kokouksen pöytäkirjaan.

Seuran johtokunta voi erottaa sellaisen jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä. Erottaminen voi olla joko määräaikainen tai ikuinen. Ennen erottamista on asianomaista kuultava. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä seurakokoukselle jättämällä johtokunnalle kirjallinen valitus 14 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

7 §Seuran toimielimiä ovat seuran hallituksena toimiva johtokunta sekä seurakokous. Seurakokouksia ovat vuosittain pidettävä syysvuosikokous ja kevätvuosikokous (tilikokous). Ylimääräinen seurakokous voidaan pitää pykälässä 10 määritetyillä edellytyksillä.

8 §Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka hoitaa seuran asioita. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtaja valitaan syysvuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain kaksi jäsentä erovuorossa. Kaksi ensimmäistä kertaa erovuoroisuus määrätään arvalla. Vajaalukuinen johtokunta täydennetään seurakokouksessa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi viimeksi mainittua voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja puheenjohtajan estyneenä ollessa. Myös vähintään kolme johtokunnan jäsentä voi yhdessä kutsua johtokunnan kokoon.

Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Johtokunta on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Näistä yhden tulee olla joko johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Johtokunta voi perustaa erilaisia projektikohtaisia tai määräaikaisia toimielimiä, joiden tehtävät ja toimivaltuudet johtokunta määrittää. Toimielimet raportoivat toiminnastaan johtokunnalle.

9 §Vuosittainen seuran syysvuosikokous pidetään loka- marraskuussa ja kevätvuosikokous (tilikokous) pidetään huhti- toukokuussa. Johtokunta määrää tarkemmin kokousten ajan ja paikan. Johtokunnan on ilmoitettava kokouksista jossakin Kemin kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä seitsemän päivää ennen kokousta.

Syysvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2.Todetaan kokouksen laillisuus.

3.Luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.Valitaan johtokunnan puheenjohtaja (vain joka toinen vuosi).

5.Toimitetaan kahden erovuorossa olevan johtokunnan jäsenen tilalle valittavien jäsenten vaali.

6.Vahvistetaan seuran jäsenmaksujen suuruudet.

7.Päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

8.Annetaan toimintaohjeita valitulle johtokunnalle, sekä keskustellaan muista jäsenten esittämistä asioista.

Kevätvuosikokouksessa (tilikokous) käsitellään seuraavat asiat:

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2.Todetaan kokouksen laillisuus.

3.Luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.Esitetään seuran toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastajien lausuntoineen sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

6.Päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

Mikäli joku jäsen haluaa tuoda jonkun tässä pykälässä mainitsemattoman asian päätettäväksi syys- tai kevätvuosikokouksessa, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

10 §Ylimääräinen seurakokous pidetään johtokunnan pitäessä sitä tarpeellisena tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä kirjallisesti aiheen ilmoittaen anoojohtokunnalta. Johtokunta ilmoittaa ylimääräisen vuosikokouksen pitämisestä samalla tavoin kuin varsinaisten vuosikokousten pitämisestä.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus.
  • Käsitellään ne asiat, jota varten kokous on kutsuttu koolle.

11 §Seurakokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaalissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Seurakokouksessa saavat äänestää ainoastaan jäsenvelvollisuutensa täyttäneet yli 15-vuotiaat jäsenet. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 §Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Seuran tilit tarkastaa vuosikokouksessa valitut tilintarkastajat, joille johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen tilikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen tilikokousta.

13 §Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai johtokunnan siihen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

14 §Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on mainittu muutosehdotuksesta ja vähintään kolme neljäs osaa kokouksen äänioikeutetuista osallistujista muutosehdotusta kannattaa.

15 §Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään 30 päivän väliajoin pidettävissä seurakokouksessa niin että vähintään kolme neljäs osaa äänioikeutetuista osallistujista sitä kannattaa.

16§Mikäli seura puretaan tai seura lakkautetaan, on seuran varat käytettävä urheilun edistämiseen. Viimeinen seurakokous päättää tarkemmista menettelytavoista.

17 §Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.


   
Lisää uutisia
Kemin palloseura
«  Joulukuu   »
Kategoriat